Τύπος της Υόρκης
Τον  Μάιο του 1993 μία ομάς Διδασκάλων, εν ενεργεία μέλη  Συμβολικών Στοών υπό την Δικαιοδοσία της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, οι οποίοι είχαν ήδη ανυψωθεί εις την Τάξιν της Βασιλικής Αψίδος, έλαβαν την απόφαση να προβούν στην εγκαθίδρυση των Περιστυλιακών, των Κρυπτικών βαθμών, καθώς και των Ιπποτικών Τάξεων στον  Ελλαδικό χώρο.

Τον Αύγουστο του 1993 η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος πήρε την ιστορική απόφαση της ιδρύσεως  του Τύπου της  Υόρκης,  Η απόφασις αυτή είχε μία ενθουσιώδη απήχηση μεταξύ των Αδελφών Διδασκάλων των Συμβολικών Στοών, οι οποίοι ένθερμα υποστήριξαν την απόφαση αυτή της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.    

Τα τρία πρώτα Περιστύλια που συνεκρότησαν  το Ύπατο Μέγα Περιστύλιο Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος ήταν τα ακόλουθα:
  • ‘‘ΕΛΕΥΣΙΣ’’ υπ’ αριθμόν 1  Ανατολής Αθηνών
  • ‘‘ΔΩΔΩΝΕΑ ΑΣΠΙΣ’’ υπ’ αριθμόν 2  Ανατολής Ιωαννίνων
  • ‘‘ΒΕΡΓΙΝΑ’’ υπ’ αριθμόν 3 (Αγγλόφωνο)  Ανατολής Αθηνών
Τα τρία αυτά ιδρυτικά Περιστύλια αποφάσισαν και πρότειναν όπως εγκατασταθεί ο τότε Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, και νυν Επίτιμος  Μέγας Διδάσκαλος Ενδοξότατος Αδελφός Χρήστος Μανέας  πρώτος Μέγας Προκαθήμενος του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος, ο οποίος όρισε το Συμβούλιο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι παρά τον βραχύ χρόνο λειτουργίας των τα Εργαστήρια του Τύπου της Υόρκης αναγνωρίσθηκαν από τα αλλοδαπά Μεγάλα Σώματα αυτού του Τύπου, ως κανονικώς εγκαθιδρυθέντα και λειτουργούντα σύμφωνα με τα διεθνώς καθιερωμένα, τους κανόνες, τα Τυπικά και τις Αρχαίες Παραδόσεις του Ελευθεροτεκτονισμού εν γένει, και του Τύπου της Υόρκης ιδιαιτέρως. 

Εις  τον διεθνή τεκτονικό χώρο το Ύπατο Μέγα Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος καθώς και το Μέγα Συμβούλιο των Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων, και το Μέγα  Στρατόπεδο, διατηρούν άρρηκτη την  τεκτονική αλυσίδα με τις αναγνωρισμένες τεκτονικές δυνάμεις του Τύπου της Υόρκης με την ανταλλαγή Μεγάλων Αντιπροσώπων σε όλη την υφήλιο.
Η εγκαθίδρυση του Τύπου της Υόρκης συνέβαλε τα μέγιστα στην διεθνή προβολή του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού. (πηγή: archive.org(grandlodge.gr))
  Μέγα Περιστύλιον των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος της Ελλάδος

Τον Ιανουάριο τού 1994 πραγματοποιήθηκε η πρώτη  μύησις Διδασκάλων Τεκτόνων εις τους Περιστυλιακούς Βαθμούς.
Η τέλεση των σχετικών τελετουργιών έγινε με παραδειγματικό τρόπο από την Μυητική Ομάδα η οποία είχε ορισθεί από το Ύπατο Μέγα Περιστύλιο.
Οι μυητικές εργασίες κράτησαν τέσσερις ολόκληρους μήνες και περατώθηκαν το τέλος Μαΐου του 1994, και περισσότεροι από χίλιοι Διδάσκαλοι Τέκτονες έλαβαν τότε τους Περιστυλιακούς βαθμούς του Διακεκριμένου Διδασκάλου, του Πρώην Σεβασμίου, του Εξοχοτάτου Διδασκάλου και του Τέκτονος της Βασιλικής Αψίδος.
Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Ελευθεροτεκτονισμού που ένας τόσο μεγάλος αριθμός Διδασκάλων μυήθηκε στους ανωτέρω βαθμούς.
Με την ολοκλήρωση των μυητικών εργασιών συγκροτήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν κανονικώς τα πρώτα Περιστύλια. (πηγή: archive.org(grandlodge.gr))


Οι απαρχές και η εξέλιξη της Βασιλικής Αψίδας από το 1744 έως το 1817 Μέγα Συμβούλιο του Κρυπτικού Τεκτονισμού της Ελλάδος
Τον Νοέμβριο του 1994 άρχισαν να πραγματοποιούνται μυητικές εργασίες στους Κρυπτικούς βαθμούς.
Η τέλεσις των τελετουργιών ανετέθη εις ειδικώς συσταθείσα μυητική ομάδα που επιτέλεσε το έργο της με ευσυνειδησία και με μεγάλη επιτυχία.
Με την ολοκλήρωση των μυήσεων εγκαθιδρύθησαν και τα τέσσερα πρώτα Συμβούλια Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων.
Η πρώτη τελετουργία εισδοχής Εκλάμπρων Διδασκάλων στην ‘’Τάξη του Αργυρού Μύστρου’’ έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 1995.
Το Γενικό Μεγάλο Διεθνές Συμβούλιο των Βασιλικών και Εκλεκτών Διδασκάλων, παρεχώρησε στην διάρκεια ειδικής τελετής τον Απρίλιο του 1998 Χάρτην Αναγνωρίσεως εις το Μέγα Συμβούλιον του Κρυπτικού Τεκτονισμού της Ελλάδος. (πηγή: archive.org(grandlodge.gr))
Μέγα Στρατόπεδο των Ιπποτών του Ναού της Ελλάδος
Οι πρώτες απονομές των Ιπποτικών Τάξεων, του Ερυθρού Σταυρού, του Ιππότου της Μάλτας και του Ιππότου του Ναού, πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 1995 από μυητική ομάδα που ορίσθηκε ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό, και στη συνέχεια εγκαθιδρύθησαν τα τρία πρώτα Διοικητήρια.
Το Μέγα Στρατόπεδον των Ιπποτών του Ναού της Ελλάδος αναγνωρίσθηκε από το πρώτο στην τάξη Μέγα Στρατόπεδο των Ιπποτών του Ναού των Η.Π.Α. (πηγή: archive.org(grandlodge.gr))